Verzameld en opgesteld door Ihaab ‘Abdul Jalil ‘Abbaas
Vertaald door Aboe Abdoellah

Alle lof zij Allah. Ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen, zonder partner, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is, vrede zij met hem, zijn familie en metgezellen. Voorts:

De waarachtigheid van de woorden en daden is een van de meest prominente eigenschappen van de gelovigen waarmee zij gekenmerkt en onderscheiden worden van alle anderen en wat hen leidt naar het Paradijs; net zoals de leugenachtigheid een van de meest prominente eigenschappen van de hypocrieten is dat leidt tot verdorvenheid, wat op zijn beurt leidt naar de Hel. ‘Abdoellaah t verhaalde dat de profeet gezegd heeft: “Waarlijk, eerlijkheid leidt naar al-birr (de deugdzaamheid) en waarlijk, al-birr leidt naar het Paradijs. En waarlijk, een man blijft de waarheid vertellen totdat hij een waarachtige persoon wordt. Waarlijk, liegen leidt naar al-foedjoer (d.w.z. slechtheid, zondigheid) en waarlijk, al-foedjoer leidt naar het (Helle)Vuur. En waarlijk, een man blijft leugens vertellen totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt opgeschreven.” [1]

Sommige liefdevolle adviserende broeders hebben mij aangeraden een artikel te schrijven over de deugdzaamheden van eerlijkheid en de nadelen van liegen, en ik gaf hieraan gehoor. Allah de Almachtige vragend om dit nuttig te laten zijn voor degenen die het drukken, lezen, horen en ernaar handelen. Het is genomen van de Woorden van Allah en de woorden van Zijn boodschapper r en authentieke woorden van prominente geleerden.

Een van de redenen voor het schrijven van dit artikel is wat waargenomen wordt bij veel mensen (moge Allah hen leiden naar de waarheid), namelijk liegen, en in het bijzonder bij het kopen en verkopen: sommige mensen zweren bij een leugen, en dat is een grote zonde en een reden voor een pijnlijke bestraffing en een vernietiger van de zegeningen. Daarom moeten we ze aandringen op eerlijkheid en hiertoe aanmoedigen en hen waarschuwen voor de slechte gevolgen van liegen.

De deugdzaamheid van het vertellen van de waarheid en de slechtheid van leugens

Eerlijkheid is aan de orde wanneer de berichtgeving in overeenstemming is met de werkelijkheid. Het is een vereiste voor de mens, zowel in zijn woorden, daden als zijn geloof, en in alle facetten van zijn religie. Allah gebood het vertellen van de waarheid in vele Qor-aan verzen en heeft de oprechten geprezen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): O degenen die geloven! Vrees Allah en wees met de waarachtigen (in woord en daad).” [2]

Hij bericht ons dat Hij een grote beloning en vergiffenis heeft voorbereid voor de waarachtige gelovige mannen en vrouwen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn.” [3]

Eerlijkheid en waarachtigheid vormen de kern van de Islaam en het evenwicht van het geloof en een teken van perfectie. De waarheid opent alle deuren van gerechtigheid die leiden naar de Tuinen van eeuwige gelukzaligheid: “Waarlijk, de deugdzamen verkeren zeker in gelukzaligheid.” [4]

Leugenachtigheid leidt tot immoraliteit en het opent alle deuren naar het kwaad die allen leiden naar het Vuur van de Hel: “En waarlijk, de zondaren verkeren zeker in de Hel.” [5]

Indien de mens zich iets eigen maakt en het zijn karaktereigenschap wordt, dan zal hij hiermee gekend en gekenmerkt worden, of het nou positief of negatief is. Hij zal dan hiermee geprezen of juist afgekraakt worden. Het beste waarmee de mens geprezen kan worden is de waarachtigheid en eerlijkheid en het vermijden van liegen. Wanneer iemand oprecht en waarachtig is in zijn toespraak, het beantwoorden of het geven van orders, dan zal hij bij Allah en bij de mensen als waarachtig te boek staan, geliefd, geëerd en betrouwbaar.

Degene die oprecht is in zijn werk is verre van het gehoord of gezien willen worden (as-soem’ah en ar-riyaa-e [6]). Het enige wat hij beoogt met zijn doen en laten is de Tevredenheid van Allah. Zijn gebed, zakaat, vasten, bedevaart en djihaad, het spreken en het zwijgen, zijn beweging en stilte zijn allemaal slechts om Allah’s Welbehagen te verwerven. Hij beoogt met zijn daden geen fraude of bedrog en verlangt van niemand enige prijzing of beloning.

Hij wordt door geen mens vergezeld of hij wordt meteen vertrouwd en voelt veiligheid voor zichzelf, zijn familie en zijn bezittingen. De mensen willen graag de buur zijn van deze persoon in kwestie, eveneens in de omgang willen zij graag deze persoon als vriend hebben.
De boodschapper van Allah zei: “De kooplieden (koper en verkoper) hebben de vrije keuze (om het product te nemen of terug te eisen) zolang zij niet van elkaar gescheiden zijn (dat betekent dat ieder weg gaat). Wanneer zij eerlijk en duidelijk zijn, wordt hun transactie gezegend. Wanneer zij gelogen hebben en de mankementen verbergen, zal de zegening van hun transactie weggenomen worden.” [7] Aldus is de zegening in de koop en verkoop gekoppeld aan de eerlijkheid en duidelijkheid (het niet verbergen van de mankementen van een te verkopen waar).

Allah’s boodschapper r heeft ook gezegd: “De eerlijke en betrouwbare zakenman wordt geassocieerd met de profeten, heiligen en de martelaren.”

Schade en vernietiging worden geassocieerd met liegen en het verbergen van de mankementen. De praktijk is het grootste bewijs hiervoor. Je vindt geen betrouwbaar persoon of hij is een prominente persoonlijkheid bij de mensen, zij spreken vol waardering over deze persoon. Deze persoon heeft een goede reputatie bij de mensen, en mensen wedijveren met elkaar om handel te drijven met deze persoon; en hiermee wordt geluk gerealiseerd zowel in deze wereld als in het Hiernamaals.

Dit in tegenstelling tot de leugen: telkens wanneer iemand liegt en bedriegt en bericht over zaken die er niet zijn, zal hij zowel bij Allah als bij de mensen te boek staan als een grote leugenaar die geen enkele meerwaarde en gewicht heeft. Niemand zal nog naar hem omkijken en vertrouwen in hem stellen

De grootste leugen

De grootste leugen is het liegen over Allah en Zijn boodschapper r, in het verboden maken van wat h’alaal en legitiem is en het legitiem en h’alaal maken wat h’araam (verboden) is en andere soortgelijke leugens die hieraan gerelateerd zijn. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En zeg niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: ‘Dit is toegestaan en dat is verboden,’ om over Allah een leugen te verzinnen. Waarlijk, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen. (Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” [8]

En Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En op de Dag der Opstanding zal jij degenen zien die over Allah hebben gelogen, hun gezichten zullen zwart [9] zijn. Is de Hel geen verblijfplaats voor de hoogmoedigen?” [10]

Er is een ernstige waarschuwing gekomen van de zijde van de profeet voor iemand die liegt in zijn toespraak, hierover zijn vele religieuze teksten gekomen. De boodschapper van Allah zei in een van zijn uitspraken: “Wie bewust een leugen over mij vertelt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.” [11] Het is schandelijk genoeg dat een leugenaar gekenmerkt wordt met de eigenschappen van de huichelaars, hij zal falen en hem wacht een pijnlijke straf.

In Sah’ieh’ al-Boekhaarie is er de overlevering van Salamah ibn al-Akwa’, die zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah het volgende zeggen: ‘Wie over mij zegt wat ik niet gezegd hebt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.”

‘Aamir ibn ‘Abdoellaah ibn Zoebayr heeft zijn vader horen zeggen: “Ik zei tegen Zoebayr (zijn vader): ‘Wat weerhoudt u te spreken over de boodschapper van Allah zoals de andere van zijn metgezellen doen?’ Hij antwoordde: ‘Bij Allah, ik had een hoge status en aanzien bij hem, maar ik hoorde hem zeggen: ‘Wie bewust over mij een leugen verteld, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.’” [12]

Een ergere leugen is dat iemand een eed aflegt terwijl hij liegt, zoals Allah zegt over de hypocrieten (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En zij zweren bij een leugen terwijl zij het weten.” [13]

De boodschapper van Allah zei: “Drie (soorten mensen) zullen op de Dag der Opstanding niet door Allah aangesproken worden, evenmin gereinigd (van hun zonden) en hen wacht een pijnlijke bestraffing.” Onder de drie die hij noemde in deze overlevering is: “Een man die een product verkoopt waarbij hij zweert dat hij deze voor die en die prijs heeft ingekocht (om de prijs op te drijven) en geloofd wordt door de klant terwijl dit niet waar is.” [14]

Hij r zei ook: “Het verraad is groot wanneer je jouw broeder iets verteld en hij gelooft je hierin terwijl je gelogen hebt.” [15]

De profeet zei ook: “Wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem dan het goede zeggen of anders zwijgen.” [16] [17]

Hij r zei ook: “Is het niet zo dat mensen slechts in het Vuur geworpen worden op hun gezichten door wat hun tongen hebben geoogst!?” [18]

Ibn Mas’oed t zei: “Nog steeds volhardt de leugenaar in het vertellen van leugens totdat er een zwart vlekje verschijnt op zijn hart, waarna zijn hart uiteindelijk duister wordt. Hij zal bij Allah geschreven staan als een leugenaar.” [19]

In ieder geval, liegen behoort tot de grootste zonden, en het is een van de grootste verboden en de meest gruwelijke karakteristieken en de meest duidelijke eigenschap van huichelarij. [20] Sommige geleerden werden gevraagd: “Hoeveel mankementen heeft de zoon van Aadam?” Ze zeiden: “Ze zijn te talrijk om op te noemen, er worden rond de achtduizend mankementen genoemd, en per slot van rekening worden al deze mankementen ‘bedekt’ door het in toom houden van de tong.”

Er is geen betere gunst waarmee een dienaar begunstigd wordt na de Islaam dan eerlijkheid en waarheidsgetrouwheid en er is geen grotere rampspoed waarmee iemand getroffen wordt (na ongeloof) dan de leugen. Gelukzaligheid in zowel deze wereld als in het Hiernamaals en de redding is gekoppeld aan waarachtigheid. Wie door Allah gered is, is alleen maar gered vanwege waarheidsgetrouwheid, en wie vernietigd is heeft dit te danken aan de leugen. Allah heeft de schepping verdeeld in twee categorieën: de gelukzaligen en de ongelukkigen. De gelukkigen zijn de mensen van eerlijkheid en deugdzaamheid, en de ongelukkigen zijn de mensen van leugens en immoraliteit. Een van de meest prominente kenmerken van de huichelaars is hun leugenachtigheid in hun woorden en daden. Allah vertelt ons dat niets de dienaren kan baten op de Dag der Opstanding behalve hun oprechtheid.

Allah heeft voor degenen die oprecht zijn eeuwige Tuinen van verrukking voorbereid en Hij is tevreden over hun eerlijkheid qua houding naar Hem toe, en zij zijn tevens eeuwig tevreden met zijn grootse beloning. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): Zij zijn daarin (in het Paradijs) onsterfelijk (zij zullen er voor altijd genieten), zij wensen niet van haar weg te gaan [21]. [22]

Allah zegt ook (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Allah zal zeggen: ‘Dit is de Dag waarop de waarachtigen baat zullen hebben bij hun waarachtigheid. [23] Voor hen zijn er Tuinen waar de rivieren onder door stromen (in het Paradijs), zij zijn daarin onsterfelijk, eeuwig. Allah is tevreden over hen en zij zijn tevreden over Hem; dat is het geweldige succes.’” [24]

Redenen om te liegen

Leugens hebben redenen en tekenen die erop duiden. Er bestaat geen twijfel ​​dat kennis hebben van deze redenen en het kennen van deze tekenen je helpt om te proberen de juiste behandeling en therapie toe te passen, omdat de eerste stap in de behandeling van een bepaalde ziekte het kennen van de oorzaken en de symptomen ervan is, om zo de ziekte vanuit de wortels te elimineren. Imaam al-Mawardie heeft de volgende motieven en redenen genoemd:

1- Hebzucht en begerigheid: om zo voor jezelf voordeel te verkrijgen en schade te vermijden. De leugenaar ziet dat liegen de veiligste en de meest rendabele manier is waardoor hij een vrijbrief claimt voor zichzelf, hunkerend naar meer bezit, aanzien enz.

2- Het ervan houden te pronken: de leugenaar houdt ervan dat zijn woorden gehoord worden, hij heeft geen eerlijkheid die zijn woorden siert waardoor hij leugens als een uitweg ziet.

3- Vijandigheid en afgunst: dat betekent dat iemand gaat liegen om wraak te nemen op zijn vijand, hij noemt hem met de meest smadelijke en verachtelijke eigenschappen en schrijft hem de meest laaghartige gedragingen toe.

4- Gewoonte: bij deze reden is het een kwestie van het doorgaan met liegen totdat het een gewoonte en een doodnormale zaak wordt. Het liegen is dus een gewoonte geworden, en de leugenaar is er gehecht aan (hij beseft amper dat hij liegt).

5- Het begeren van voorzitterschap: de leugenaar liegt omdat hij denkt meerwaarde te hebben boven degene tegen wie hij liegt. Hij imiteert hiermee de vooraanstaande deugdzame wetenschapper en geleerde, echter niet door daden maar door te liegen.

Tekenen van het liegen

– Als je hem laat twijfelen in hetgeen waar hij over gelogen heeft, begint hij ook argwaan te krijgen waardoor hij bijna terug komt op zijn leugenachtige berichtgevingen.

– Als je zijn leugenachtige woorden weerlegt, is hij verward en heeft geen enkele ondersteuning en argument om in verweer te gaan en om zijn woorden kracht bij te zetten en ook geen bewijs die de waarachtigen wel hebben.

– Wat zich onthuld van de tekenen van onzekerheid van de leugenaars. Sommigen wijsgeren zeiden: “De gezichten (van mensen) zijn als spiegels, het laat u de verborgen geheimen zien.” De leugens en geruchten worden gezien aan het gezicht van de leugenaar.

De verschillende soorten leugens

Liegen kent meerdere soorten; er zijn mensen die liegen met woorden, met handelingen en ook met betrekking tot intenties.
Allereerst: liegen met woorden.

Dat is het vertellen van onwaarachtige woorden die in contrast staan met de werkelijkheid. Deze soort leugens kent ook meerdere varianten, variërend in zonde. De meest zondige woorden zijn leugens over Allah en Zijn boodschapper r. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En wie is er dan onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah heeft verzonnen…?…” [25]

Hieronder valt het legitiem verklaren van wat verboden is, gedreven door eigen wensen en verlangens en niet geïnspireerd door wat door Allah neergezonden is. Allah beschimpt de ongelovigen als zij beweren dat wat zij zelf hebben ingevoerd een door God geïnspireerde openbaring is. Allah, Verheven is Hij, zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En zeg niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: ‘Dit is toegestaan en dat is verboden,’ om over Allah een leugen te verzinnen. Waarlijk, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.” [26]

Allah zegt in een ander vers (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Hebben zij deelgenoten die hen in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven? En als er niet een beslissend Woord (van Allah) was, dan zouden zij reeds bestraft zijn. Waarlijk, voor de onrechtvaardigen is er een pijnlijke bestraffing.” [27]

De boodschapper van Allah zei: “Wie bewust over mij een leugen vertelt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.” [28]

Dan volgt er het liegen tegen anderen en het afleggen van valse getuigenissen die door de profeet worden berekend tot een van de grootste zonden. En hoeveel van dit soort leugens is te vinden in onze tijd; mensen die hun religie en geweten hebben verkocht (voor een tijdelijk werelds voordeel) door het afleggen van valse getuigenissen [29], waardoor anderen hun rechten verliezen, of ten onrechte van iets beschuldigd worden, in de hoop iets van deze vergankelijke wereld te verkrijgen of een verlangen om wraak te nemen… [30]

Hieronder valt ook het liegen om te grappen en de mensen aan het lachen te maken. Er is overgeleverd: “Wee degene die liegt om hiermee mensen aan het lachen te maken, wee hem, wee hem.” [31]

Het is ondenkbaar dat een ware gelovige een leugenaar is, want oprecht geloof en leugens gaan niet samen. Toen de boodschapper van Allah gevraagd werd: “Kan het zijn dat de gelovige een leugenaar is?,” antwoordde hij: “Nee.”

Terwijl de boodschapper r wel bevestigde dat de gelovige gierig kan zijn of laf, maar nooit en te nimmer een leugenaar. Dit omdat het liegen een kenmerk is van de huichelaar. Er zijn vijf aspecten van hypocrisie betreffende daden en handelingen, en hun bewijs is van de uitspraken van Allah’s boodschapper r: – de tekenen van een hypocriet zijn deze:

  1. Wanneer hij spreekt, liegt hij.
  2. Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte.
  3. Als je hem vertrouwt, bewijst hij oneerlijk te zijn (als je iets bij hem in bewaring geeft, geeft hij het niet terug).
  4. Telkens wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich op een zeer brutale, slechte en beledigende manier.
  5. Wanneer hij een verdrag aangaat, bewijst hij zichzelf verraderlijk.

Liegen is niet een gewoonte van grootheden, maar een gewoonte van laaghartige mensen, die zichzelf hebben verlaagd tot laaghartigheid waardoor het liegen voor hen makkelijk wordt. Als zij grootheden waren, dan zouden zij zich verre houden van liegen.

Ten tweede: liegen met handelingen.

Een persoon kan de indruk wekken dat er iets is gebeurt, terwijl dit in werkelijkheid niet is gebeurd, of iets uitdrukken terwijl dit in werkelijkheid er niet is en niet bestaat. Het kan zijn dat liegen met handelingen veel gevaarlijker is dan liegen met woorden en uitingen. Een voorbeeld hiervan is wat Allah noemt over de uitspraken en handelingen van de broers van de profeet Yoesoef ب, toen zij in de avond op leugenachtig wijze huilend bij hun vader kwamen met zijn hemd met vals bloed (daarop). Zo combineerden zij een leugen met woorden en een leugen met handelingen. [32]

Ten derde: liegen met betrekking tot intenties.
Dat is dat iemand in zijn intenties en bedoelingen niet het Welbehagen van Allah beoogt, zoals het voorbeeld van de drie waarmee het Vuur op de Dag der Opstanding aangestoken zal worden: de ‘martelaar’, de ‘weldoener’ en de ‘geleerde’, wanneer eenieder van hen beweert dat hij gehandeld heeft omwille van Allah’s Welbehagen en er dan tegen hen wordt gezegd: “Je hebt gelogen! Je hebt gestreden zodat je een held genoemd wordt, en dit is ook gezegd!” Tegen de tweede wordt gezegd: “Je hebt gelogen, want je hebt uitgegeven opdat er tegen jou ‘de gulle’ gezegd wordt!” En tegen de derde wordt gezegd: “Je hebt gelogen, je hebt kennis vergaard zodat er tegen jou ‘de geleerde’ gezegd wordt!”

Behandeling van de leugen en de remedie

Het is gepast voor een wijze man om zichzelf te genezen van deze gevaarlijke ziekte en dit verwerpelijke karakter, de volgende adviezen opvolgend:

  1. Het nadenken over wat wij reeds genoemd hebben over de vele nadelen van liegen.
  2. De deugdzaamheid van eerlijkheid en de vele positieve gevolgen ervan voor de geest halen en deze overpeinzen.
  3. Oefenen in het zeggen van de waarheid en door te zetten in de beoefening van deze psychologische sport.

Tot slot: legitieme redenen om te liegen

Er bestaat geen twijfel over dat liegen een zonde is, iets dat verboden is in de Islaam vanwege de grote nadelen. Maar er zijn ook omstandigheden die toestaan ​​om te liegen waarbij dit gerechtvaardigd is, en dat is wanneer er groot belang aan gekoppeld is dat alleen maar hierdoor kan worden bereikt. Alleen in deze gevallen heeft de islamitische wetgeving het toegestaan, zoals het redden van een moslim van de dood of gevangenschap, of redden van zijn van eer en waardigheid, of het beschermen van zijn geld en bezit. Het liegen in dergelijke gevallen is geen zonde en meer een onvermijdelijke plicht waar een enorm belang mee gemoeid wordt.

Zo ook wanneer liegen een middel is om een nobel ​​doel te bereiken, zoals het verzoenen tussen mensen die in onmin en haat met elkaar leven, of de echtgenote tevreden te stellen, of het bedriegen van de vijand tijdens de oorlog.

Wij vragen Allah ons te laten behoren tot de waarachtigen zowel in deze wereld als in het Hiernamaals.

En onze laatste smeekbede is: alle lof is voor Allah, de Heer der werelden.

[1] Sah’ieh’ al-Boekhaarie.

[2] Soerat at-Tawbah (9), aayah 119.

[3] Soerat Moh’ammed (47), aayah 21.

[4] Soerat al-Infitaar (82), aayah 13.

[5] Soerat al-Infitaar (82), aayah 14.

[6] Imaam Ah’mad leverde over dat Mah’moed ibn Labied zei dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: “Wat ik het meeste vrees voor jullie is de kleine shirk (afgoderij).” Zij zeiden: “Wat is de kleine shirk, O boodschapper van Allah!” Hij zei: “Ar-Riyaa-e (te koop lopen met je daden, indruk proberen te maken op mensen etc.). Allah zal zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer de mensen beloond of bestraft worden voor hun daden: ‘Ga naar degene tegenover wie je indruk wilde maken in de wereld en zie of je enige beloning bij hem vindt.’”

[7] Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

[8] Soerat an-Nah’l (16), aayah 116-117.

[9] Wit staat voor licht, leiding, kennis, oprechtheid, gelukzaligheid etc.; zwart staat voor duisternis, dwaling, zonde, opstandigheid, hypocrisie, innovatie, ellende etc., verwijderd van de Genade van Allah.

[10] Soerat az-Zoemar (39), aayah 60.

[11] Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim en anderen.

[12] Overgeleverd door Aboe Daawoed (3651) en als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenen Aboe Daawoed (3102).

[13] Soerat al-Moedjaadalah (58), aayah 14.

[14] Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en anderen.

[15] Overgeleverd door Ah’mad, at-Tabaraanie in al-Kabieren anderen.

[16] Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

[17] Vuur op de juiste plaats en tijd geeft warmte, maar vuur op de verkeerde plaats en tijd geeft brand. Dus spreek alleen wanneer je de stilte kunt verbeteren en weet dat je je vaak beter verstaanbaar maakt door minder te spreken. Kies daarom het tijdstip en je woorden zorgvuldig om niet nog meer olie op het vuur te gooien!

[18] Overgeleverd door at-Tirmidzie en hij zei: “H’assan sah’ieh’.”

[19] Overgeleverd door Maalik in al-Moewatta-e.

[20]  Daarom roept de Islaam op tot absolute eerlijkheid. Bijvoorbeeld, imaam Ah’mad en Aboe Daawoed leverden over dat ‘Abdoellaah ibn ‘Amir ibn Rabi’ah zei: “Allah’s boodschapper r kwam bij ons toen ik een jonge jongen was en ik ging naar buiten om te spelen. Mijn moeder zei: ‘O ‘Abdoellaah! Kom, ik wil je iets geven.’ Allah’s boodschapper r zei tegen haar: ‘Wat wilde je hem geven?’ Zij zei: ‘Dadels.’ Hij zei: ‘Als je ze niet aan hem gegeven had, dan zou het als een leugen in jouw verslag geschreven zijn.’” Het volgende is een voorbeeld hoe voorzichtig imaamal-Boekhaarie te werk ging bij het verzamelen van de overleveringen van de profeet: eens ging imaam al-Boekhaarie voor het verkrijgen van een h’adieth naar een man. Toen hij zichzelf vertoonde bij het huis van de man, zag hij dat de man probeerde zijn opstandig paard te vangen door de hoek van zijn mantel op een zodanige manier vast te houden, dat het leek alsof er voer in zat. Toen het paard dit zag kwam hij terug en was de man in staat om hem te vangen. Toen imaam al-Boekhaarie dit zag, vroeg hij: “Zat er werkelijk voer in de hoek van je mantel?” De man antwoordde: “Nee, het was gewoon een list om het paard te vangen.” Daarop antwoordde imaamal-Boekhaarie: “Ik zal niet overleveren van iemand die liegt en paarden bedriegt”, en hij keerde om zonder hem te vragen over de h’adieth.

[21] Ook al stelt men zich nu misschien voor dat een persoon die voor altijd op één plaats blijft uiteindelijk moe en verveeld zal raken, het wordt saai, toch zal men ondanks dit eeuwige verblijf nooit verlangen naar een andere plaats of naar enige verandering. Alles wat hun hartje begeert zullen zij daar hebben.

[22] Soerat al-Kahf (18), aayah 108.

[23] Ad-Dhahh’aak zei dat Ibn ‘Abbaas t opmerkte: “Dit is de Dag wanneer tawh’ied (de eenheid van God) voordeel zal brengen voor degenen die erin geloofden.” (Tefsier Ibn Kethier.)

[24] Soerat al-Maa-idah (5), aayah 119.

[25] Soerat al-An’aam (6), aayah 21.

[26] Soerat an-Nah’l (16), aayah 116.

[27] Soerat as-Shoeraa (42), aayah 21.

[28] Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghier (6519).

[29] Een bedrieger kan in deze wereld leiders en rechters misschien misleiden, maar wat zal zijn toestand zijn op de Dag der Opstanding? Allah kent immers alle geheimen en niemand zal hem dan helpen.

[30]  Hoe dwaas zijn zij, want op de Dag des Oordeels krijgt iedereen zijn rechten terug. Wellicht is een dief of oplichter blij met wat hij nu in deze wereld op onrechtmatige wijze verkrijgt, maar in al-Aakhirah (het Hiernamaals) zal hij aan iedereen hun rechten terug moeten geven. De profeet zei eens tegen zijn metgezellen y: “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

[31] Overgeleverd door Ah’mad, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie en door hem authentiek geclassificeerd.

[32] Zie het boek Akhlaaq al-Islaamiyyah (islamitische ethiek), 1/529.

SLUIT
SLUIT